By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl.tooljunkie.eu/

COVID-19 en de wereld erna..

En weer doet Robin de Ruiter een nieuw boek het levenslicht zien. Het boek, waarvan je de cover hiernaast afgebeeld ziet, behandelt de achtergronden van hoe we in de huidige wereldwijde chaossituatie verzeild zijn geraakt. Daarnaast ook op welke manier we deze problemen kunnen oplossen en de samenleving een gezonde kern kan opbouwen. Maar daarvoor is het nodig, dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De Ruiters belangrijkste boodschap: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

 

Om te voorkomen dat het boek wordt weggezet als complot theorie, worden er bewust geen namen vermeld in het boek. Het boek is geheel onderbouwd met officiële stukken van de overheid, de WHO en de EU. Robin de Ruiter plaatst zichzelf op de achtergrond bij het aanreiken van dit boek.

En net als zijn andere boeken, is het boek geschreven/tot stand gekomen, met behulp en informatie van enkele hooggeplaatste buitenlandse politici. De boeken van Robin de Ruiter zijn wereldwijd vertaald en worden ook daar goed gelezen. Op dit moment is hij enorm druk met zijn Italiaanse boek, wat hij dit jaar nog af wil schrijven. Om je een indruk te geven van dit boek, hieronder teksten uit het boek. (o.a. uit het voorwoord)

Uit het nieuwe boek:

Uit de media vernemen wij regelmatig dat wij het komende  jaar kunnen worden geconfronteerd met zaken die door steeds meer mensen als controversieel worden beschouwd: een schulden-crisis, de komende faillissementsgolf, werkloosheid en waarschijnlijk een vaccinatieplicht. Het woningtekort gaat oplopen en huizen worden, als gevolg van speculatie met binnen- en buitenlands kapitaal, onbetaalbaar en daarmee onbereikbaar.

Daarbovenop komen nog de alles verstikkende bureaucratie, de immigratie, de milieuproblematiek, de onbetaalbaar wordende zorg en de totale afhankelijkheid van computersystemen in nagenoeg alle opzichten. De arbeidsvoorwaarden waar jaren voor gevochten is verdwijnen en er komen pulpbaantjes voor in de plaats.De versnellende centrifugale krachten, waardoor arbeidskrachten, geld en goederen (webwinkels) worden rondgepompt, brengen de machinerie die economie heet in de problemen. De trommel begint te rammelen en de onderdelen vliegen ons om de oren tot de machinerie het begeeft.

Opvallend is de wijze waarop de politiek met het internationale bedrijfsleven verknoopt is geraakt. Wie nu waar zijn belangen heeft is niet na te gaan. De problemen, zoals hier vermeld, worden niet opgelost. Jaar in jaar uit zien wij een schimmenspel door politici die deze op de één of andere manier niet weten op te lossen. Integendeel, de druk lijkt alleen maar op te lopen. Alles wordt steeds duurder en de wachtlijsten steeds langer. Na het intreden van de coronacrisis zijn er zeer veel beperkende maatregelen genomen die regelmatig tegenstrijdig bleken te zijn en veel bedrijven de kop kostten.

Des te opvallender is de daadkracht die men ineens aan de dag legt voor wat betreft het regelen van de contracten met de internationale farmacie. Er is door een minister een contract getekend voor honderden miljoenen euro terwijl de vaccins nog ontwikkeld moesten worden. Dit verliep zeer gesmeerd. De ‘Europese Unie’ heeft er later nog een schepje bovenop gedaan.

Er werden meerdere contracten gesloten, geld speelde geen rol. Men had haast. Testen van de coronavaccins op mogelijk schadelijke stoffen op proefdieren werden gemakshalve overgeslagen. Of het allemaal wel zou gaan werken dat zouden we later wel een keer gaan zien.

Met de Verordening (EU) 2020/1043 van 15 juli 2020 is ook de bestaande regelgeving omtrent genetisch gemodificeerde organismen omzeild door voor middelen gerelateerd aan COVID-19 een uitzondering te maken (Publicatieblad van de Europese Unie, PbL 231/12, d.d. 17 juli 2020). De politiek, het internationale bedrijfsleven en de media werken eendrachtig samen om iedereen op het spoor naar het einddoel te houden: ‘verlossing door vaccinatie’. De drie actoren gehoorzamen aan de wetten van de vrije markt en daar liggen de morele overwegingen niet aan ten grondslag. 

Waarom zou men in geval van vaccinatie wel zuiver tot op de graad zijn?
Waarom zijn de internationale farmaceutische bedrijven blijkbaar nu plotseling voor honderd procent betrouwbaar? Is men de strategie en de misleidende berichtgeving door de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ en politieke autoriteiten over de zogenaamde vogel- en Mexicaanse griep vergeten? Thans worden dezelfde strategieën gevolgd en in een nieuw jasje gegoten voor COVID-19. In de ‘vrije’ markt bedient men zich van manipulatie en bedrog, prijsafspraken, het aansturen van de politiek met een grote lobby met diepe zakken, et cetera.

Er is geen reden te bedenken waarom de vaccinatieproducenten betrouwbaarder zouden zijn dan de andere internationale bedrijven. En dat is verontrustend. Zij zijn niet heiliger dan de anderen. De zaken die in dit boek beschreven zijn zullen aan dit vertrouwen niet gaan bijdragen. Zaken worden eerst gepolitiseerd en dan kan de bedrijfslobby zich er mee gaan bemoeien, zoals nu met de coronacrisis.

Het nalezen van de jaarverslagen van onder andere het farmaceutische bedrijf ‘AstraZeneca’ maakt duidelijk dat deze farmaceutische bedrijven voor een kwart of een derde in China zitten. Daarom is politieke verontrusting omtrent afhankelijkheid van Chinese productie onbegrijpelijk. De kans dat de politiek bewust of onbewust de bedrijven faciliteert is groter dan omgekeerd.

Uit de stukken en publicaties waarnaar verwezen wordt in dit boek blijkt dat de ontwikkelingen die het meest op ons dagelijks leven van invloed zijn, zoals digitalisering, automatisering, infrastructuur, netwerken zoals 5G (en 6G in de nabije toekomst), zich vrijwel altijd onttrekken aan democratische controle. De ontwikkelingen gaan door ongeacht wie er in de parlementen zitten en wat ze er wel of niet van af weten.

Op het hoogste niveau worden samenwerkingsovereenkomsten met China gesloten, terwijl de lagere niveaus zich onderdeel moeten wanen van de besluitvorming. Tegen de tijd dat zaken bij de parlementen zijn aangeland is de ontwikkeling onomkeerbaar en dit werkt zowat met alles wat globale zaken, zoals bijvoorbeeld 5G betreft.
De Verordening (directe werking in het Nederlands recht) is gemotiveerd in artikel 4 met de opmerking dat ‘de verordening is van toepassing zolang de WHO-Wereldgezondheidsorganisatie, haar verklaring handhaaft dat COVID-19 een pandemie is’.   Zo kort kunnen de lijnen zijn.

Wetenschappers en politici gaan mee in dit bizarre verhaal, omdat er kans kan zijn, dat zij reputatieschade oplopen en/of gezichtsverlies lijden. De media zijn machtig en alomtegenwoordig. De ‘Europese Unie’ heeft sedert jaren beleid ontwikkeld gericht tegen ‘online-desinformatie’ en beleid gericht tegen wat men noemt ‘vaccine-hesitancy’.


.

Het is voor de goed oplettende opmerkelijk, hoezeer de ‘Europese Unie’ zich al tientallen jaren, in samenwerking met de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’, volledig inzet op vaccinatiebeleid. Medische aangelegenheden zijn hier op globale schaal gepolitiseerd. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen zijn verstrengeld en onttrekken zich aan democratische controle. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen op Europees niveau over onze hoofden heen.

Sedert 1986 hebben wij een ‘Europese Raad’ die regeert met een ‘Hemels Mandaat’ in de beste Chinese tradities. In dit boek is onder andere beschreven op welke manier de hoogste politiek het dagelijks leven beïnvloed. Dat de contracten die de minister en de ‘Europese Unie’ hebben ondertekend met de farmaceutische industrie niet openbaar zijn; dus democratische controle ontberen, is niets nieuws. Iedere burger die meer wil weten over hoe bestemmingsplannen tot stand komen, krijgt nooit de privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeente met de projectontwikkelaars te zien; ook de grondexploitatie zit achter slot en grendel.

De reden hiervoor is de ‘onderhandelingspositie’. Met andere woorden, belangen waar wij niets van mogen weten, maar waar wij wel de gevolgen van gaan ondervinden. Bijvoorbeeld een flatgebouw vlak voor ons koophuis of een spuit, waarvan de achtergrond onduidelijk is, in onze arm. De kongsi van politiek, internationaal bedrijfsleven en media onttrekt zich aan iedere vorm van invloed van onderop en dat kan niet de bedoeling zijn.In navolging van President Eisenhower kan nu sprake zijn van het ‘medisch-farmaceutisch complex’ en dat is op zijn minst  net zo invloedrijk als het door hem benoemde ‘militair-industrieel’complex.

De gang van zaken is voor de gemiddelde burger niet te begrijpen. Ontwikkelingen gaan door zonder enige invloed uit te kunnen oefenen en de politiek stuurt ons met praatjes het bos in. Voor wat betreft vaccinatie worden wij geacht deze personen op hun blauwe ogen te vertrouwen. Helaas kunnen wij nu ook niet anders gezien de situatie waarin wij nu verkeren. Dit boek behandelt de beleidsstukken van de Europese Unie, de ’Wereldgezondheidsorganisatie ’ en de regering; het maakt inzichtelijk hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.

* * *

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zondag 28 februari 2021

Zoeken

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.
Willekeurige partner